سیگنال خرید و فروش

خرید تکنیکالی

از زبان نمودارها/وگستر

یکشنبه, 27 مهر 1393

987b8b338d6cوگستر

از زبان نمودارها/رتکو

یکشنبه, 27 مهر 1393

23b16e83342dرتکو

شایعات و شنیده ها

یکشنبه, 27 مهر 1393

0a665a28efd9 

[12 3 4 5  >>